Regulamin upblue.store
 1. DEFINICJE
  Serwis
  platforma internetowa prowadzona przez Operatora w domenie upblue.store, służąca w szczególności prezentacji, porównywaniu Towarów oferowanych przez Kontrahentów w ramach Sklepów internetowych, działającą na zasadzie Google Comparison Shopping Services (Google CSS). Operator Serwisu lub Operator UP BLUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie, (62-006) przy ul. Bocznej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000597251, posiadająca NIP: 7831736517 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN.
  Użytkownik
  osoba odwiedzająca strony internetowe Serwisu.
  Kontrahent
  przedsiębiorca prowadzący określony Sklep internetowy, podejmujący działania zmierzające do zbycia w ramach Sklepu internetowego Towaru, opublikowanego za pośrednictwem Serwisu w ramach zawartej z Operatorem umowy określonej niniejszym Regulaminem.
  Sklep internetowy
  sklep internetowy Kontrahenta, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających na dokonywanie Transakcji zakupu Towarów przez internet.
  Towar
  rzecz lub usługa opublikowana w Serwisie w ramach Oferty Kontrahenta i oferowana przez Kontrahenta w ramach Sklepu internetowego.
  Oferta
  prezentacja w Serwisie Towarów, oferowanych przez Kontrahenta w ramach Sklepu internetowego.
  Transakcja
  umowa sprzedaży Towaru zawarta między Użytkownikiem a Kontrahentem w ramach Sklepu internetowego Kontrahenta.
  Plik produktowy
  plik przekazywany Operatorowi przez Kontrahenta zawierający treści niezbędne do opublikowania Oferty, zgodny z zasadami i warunkami określonymi na stronie internetowej dotyczącej Google Merchant Center: https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=pl
  Usługi
  usługi świadczone przez Operatora na warunkach określonych Regulaminem.
  Regulamin
  niniejszy dokument.
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia Usług na rzecz Użytkowników oraz Kontrahentów.
  2. Operatorem Serwisu jest UP BLUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006) przy ul. Bocznej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000597251, posiadająca NIP: 7831736517 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN. Z Operatorem można kontaktować się pisemnie na wskazany w zdaniu poprzedzającym adres siedziby, a także przy użyciu poczty elektronicznej na adres store@upblue.pl.
  3. Korzystanie z Serwisu wymaga komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową.
  4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika oraz Kontrahenta obsługi plików cookie, innych pochodnych technologii, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash.
  5. Korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
  6. Operator nie jest sprzedawcą Towarów prezentowanych w Serwisie. Oferta Towarów opublikowana w Serwisie pochodzi od Kontrahenta.
  7. Operator dokłada wszelkich starań w zakresie prezentacji Ofert w Serwisie, jednak nie gwarantuje, że wszystkie Oferty są w pełni aktualne. W przypadku różnicy w danych tj. rozbieżności pomiędzy danymi prezentowanymi w Serwisie, a prezentowanymi na stronie Sklepu internetowego Kontrahenta, dane na docelowej stronie Sklepu internetowego np. opis, cechy i cena Towaru są jedynymi danymi wiążącymi dla Użytkownika i Kontrahenta. Transakcje zakupu Towaru odbywają się na warunkach określonych w Sklepie internetowym. Operator nie odpowiada za przebieg i realizację Transakcji.
  8. Wszelkie działania Użytkowników oraz Kontrahenta w ramach Serwisu, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Serwisu.
  9. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych Serwisu, aktualizacji Usług, konserwacji systemu, wymiany sprzętu lub oprogramowania, a także innych koniecznych przerw z uwagi na wystąpienie siły wyższej.
 3. USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW
  1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i zakładania konta przez Użytkownika.
  2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników.
  3. W ramach Serwisu Użytkownikom umożliwia się korzystanie z Usług:
   1. uzyskania informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahenta w ramach Sklepu internetowego, w tym przeglądania opisów Towarów;
   2. porównywania cen Towarów;
   3. przejścia z Serwisu do zewnętrznych stron Sklepów internetowych, w tym w celu zawarcia Transakcji;
   4. wglądu do wyodrębnionych tematycznie katalogów Serwisu oraz korzystanie z wyszukiwarki Serwisu.
  4. Korzystanie z Serwisu oznacza w szczególności każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.
  5. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług na rzecz Użytkownika następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcia w celu odczytania informacji o Towarze).
  6. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług określonych w Regulaminie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu (np. zamknięcia stron internetowych Serwisu).
 4. USŁUGI DLA KONTRAHENTÓW
  1. Kontrahent może korzystać z Serwisu jedynie w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą i o charakterze zawodowym.
  2. W związku ze współpracą Kontrahentom umożliwia się:
   1. opublikowanie Ofert Towarów Sklepów Internetowych w oparciu o przesłany przez Kontrahenta Plik produktowy;
   2. przekierowanie Użytkowników Serwisu do Sklepu internetowego Kontrahenta w celu zawarcia Transakcji;
   3. dodanie Pliku produktowego Kontrahenta do konta Operatora w Google Merchant Center zintegrowanego z Serwisem w celu wyświetlania ofert Towarów w ramach „Zakupy Google” w wyszukiwarce Google.
  3. Usługi dla Kontrahentów mogą być odpłatne. Wysokość opłat określa Cennik, stanowiący załącznik do Regulaminu.
  4. Faktury będą wystawiane z siedmiodniowym terminem płatności i będą przesyłane przez Operatora w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kontrahenta przy zgłoszeniu. Płatność za korzystanie z Usług Serwisu następuje przez Kontrahenta z góry w cyklach miesięcznych.
 5. WSPÓŁPRACA KONTRAHENTA Z OPERATOREM - ZGŁOSZENIE
  1. Aby podjąć współpracę przez Kontrahenta z Operatorem, konieczne jest dokonanie zgłoszenia i zaakceptowanie Regulaminu.
  2. Zgłoszenie może nastąpić poprzez kontakt z Operatorem, w tym poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Serwisu https://upblue.store/add (dalej jako „Formularz”), za pośrednictwem którego Kontrahent podaje w szczególności: nazwę firmy, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Kontrahentem.
  3. Po zgłoszeniu Kontrahent otrzymuje informacje o zgłoszeniu i rozpoczęciu współpracy, w przypadku zgłoszenia poprzez Formularz, Kontrahent informacje te otrzyma poprzez wiadomość wysłaną na wskazany podczas zgłoszenia adres e-mail.
  4. Operator może wymagać podania dodatkowych danych lub wykonania innych niezbędnych czynności celem rozpoczęcia współpracy.
  5. W wyniku prawidłowo dokonanego zgłoszenia oraz ustalenia między Operatorem i Kontrahentem pakietu zgodnie z Cennikiem dochodzi do zawarcia umowy między Kontrahentem a Operatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone dla Kontrahentów na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 6. WSPÓŁPRACA KONTRAHENTA Z OPERATOREM – OFERTA
  1. Warunkami rozpoczęcia świadczenia przez Operatora Usług są: przekazanie przez Kontrahenta Pliku produktowego oraz udzielenie dostępu do konta Google Ads Kontrahenta.
  2. Przekazywania Pliku produktowego przez Kontrahenta do Operatora powinno następować w sposób uzgodniony indywidualnie z Operatorem.
  3. Po weryfikacji Pliku produktowego przez Operatora i ustaleniu jego prawidłowości, Kontrahent otrzymuje na adres email podany podczas zgłoszenia informacje o terminie integracji Pliku produktowego z Serwisem i uruchomienia Usług.
  4. Zabroniona jest publikacja i reklama Oferty naruszającej prawo, w tym dotyczącej Towarów zakazanych przez prawo, naruszającej dobre obyczaje bądź stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. Oferta i jej treść w szczególności nie może:
  5. naruszać praw osób trzecich w szczególności ich praw osobistych, autorskich lub innych praw własności intelektualnej, a także dobre imię Operatora;
  6. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość, przekonania religijne lub polityczne;
  7. zachęcać do naruszania prawa;
  8. zagrażać fizycznemu i psychicznemu zdrowiu;
  9. sprzyjać działaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
  10. łamać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad reklamy produktów wrażliwych (papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych;
  11. promować systemu sprzedaży lawinowej;
  12. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia Towaru.
 7. WSPÓŁPRACA KONTRAHENTA Z OPERATOREM - WARUNKI
  1. Kontrahent wyraża zgodę na wykorzystywanie danych zawartych w Ofercie przez Operatora celem publikacji i reklamy Towaru oraz oświadcza, że:
   1. oferowane przez niego Towary, nie będą naruszać praw osób trzecich i będą wolne od wad prawnych;
   2. przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr niematerialnych znajdujących się na jego stronach internetowych lub prezentowanych w Ofertach, w tym znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania Towarów oferowanych w Sklepie internetowym oraz do oznaczania samego Sklepu internetowego.
  2. Kontrahent w ramach współpracy zobowiązuje się:
   1. na bieżąco aktualizować Plik produktowy, aby Oferty były aktualne;
   2. realizować zobowiązania wobec Użytkowników zgodnie z Ofertą;
   3. udzielać Operatorowi wszelkich informacji wynikających z zawartej umowy na warunkach określonych Regulaminem;
   4. prowadzić działalność w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
   5. wyświetlać na stronach Sklepu internetowego aktualne informacje wymagane przepisami prawa, w szczególności ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   6. posiadać wymagane prawem aktualne koncesje lub zezwolenia, a w sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja wygasła niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Operatorem;
   7. przestrzegać wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
   8. zachować w poufności warunki współpracy oraz nie ujawniać treści dokumentów i innych informacji otrzymanych od Operatora podmiotom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów umowy współpracy zawartej z Operatorem.
  3. Kontrahent ponosi odpowiedzialność wobec Operatora, Użytkowników lub osób trzecich, w tym dostawców zewnętrznych, od których uzależnione jest świadczenie Usług, w szczególności za:
   1. Plik produktowy, treść Oferty oraz zgodność przekazanych danych Operatorowi z ofertą umieszczoną w Sklepie Internetowym;
   2. prawidłowość Transakcji zainicjowanej przez przekierowanie Serwisu do Sklepu internetowego;
   3. jakość, bezpieczeństwo oraz legalność Towarów Kontrahenta publikowanych w Serwisie;
   4. niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
   5. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu całości lub części Ofert Kontrahenta oraz usunięcia Pliku produktowego z konta Google Merchant Center, zawieszenia świadczenia całości lub części Usług, a także rozwiązania umowy z Kontrahentem w przypadku, gdy:
   6. zachodzi obawa, że za pośrednictwem Serwisu lub Sklepu internetowego są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne;
   7. działania lub zaniechania Kontrahenta naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje, postanowienia Regulaminu bądź negatywnie wpływają na dobre imię Operatora;
   8. korzystania z Serwisu w sposób naruszający prawa Operatora, innych Użytkowników, Kontrahentów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień;
  4. Kontrahent zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Operatora za Usługi świadczone w ramach Serwisu przez okres dłuższy niż 30 dni.
  5. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie niektórych Usług uzależnione jest od dostawców zewnętrznych, w tym operatorów wyszukiwarki Google oraz Centrum produktów Merchant Center. Operator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług, w przypadku, gdy prawidłowa ich realizacja zależy od prawidłowego wypełniania obowiązków leżących po stronie innych operatorów (zgodnie zasadami i wytycznymi regulaminu świadczenia przez tych operatorów usług) niezbędnych do realizacji Usług określonych Regulaminem, bez prawa do odszkodowania (np. Google). Każdej ze Stron (Kontrahent lub Operator) przysługuje prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 8. ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
  1. Operator udostępnia Usługi Użytkownikom oraz Kontrahentom przede wszystkim w celach związanych z korzystaniem przez nich z porównywarki Towarów, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników lub Kontrahentów.
  2. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług określonych Regulaminem.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika oraz Kontrahenta, a w szczególności nie odpowiada za:
   1. zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego Kontrahenta;
   2. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Kontrahenta zobowiązań wynikających z Transakcji;
   3. następstwa działań Kontrahenta lub Użytkowników, stanowiących naruszenie prawa lub Regulaminu;
   4. jakość, bezpieczeństwo oraz legalność Towarów zawartych w Ofercie;
   5. autentyczność treści przekazywanych przez Kontrahenta i inne strony Transakcji;
   6. uprawnienia Kontrahenta do sprzedaży Towarów oraz zdolność Użytkownika do zakupu Towarów;
   7. wypłacalność każdej ze stron Transakcji;
   8. zakłócenia w realizacji Usług spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem bądź przekazaniem treści do Oferty;
   9. treść Oferty oraz za jej niezgodność z Ofertą prezentowaną na stronach Sklepu Internetowego Kontrahenta;
   10. z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Kontrahenta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia Usług;
   11. błędne lub brak przekierowania z Serwisu do Sklepu Internetowego powstałe w wyniku zakłóceń w pracy łączy internetowych, przerw technicznych.
  4. Odpowiedzialność Operatora wobec Kontrahenta ograniczona jest do wysokości opłaty wniesionej przez Kontrahenta.
 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Logotyp Operatora, szata graficzna, kompozycja Serwisu (tzw. layout) stanowią wyłączną własność intelektualną Operatora.
  2. Zakazane jest kopiowanie, reprodukcja, modyfikowanie, przetwarzanie (także w celu dalszego udostępnienia osobom trzecim w ramach innych serwisów jak i poza Internetem) materiałów wskazanych w ust. 1 bez wyraźniej zgody Operatora wyrażonej na piśmie.
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników oraz Kontrahentów.
  2. Operator stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przetwarzanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa.
  3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności upblue.store dostępna na stronie internetowej Serwisu i stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownik oraz Kontrahent może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z Regulaminem.
  2. Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w tym pisemnie na adres siedziby Operatora tj. ul. Boczna 4, 62-006 Bogucin lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: store@upblue.pl.
  3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Elementy prawidłowej reklamacji:
   1. imię i nazwisko lub firma;
   2. adres e-mail;
   3. okoliczności uzasadniające reklamację;
   4. konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed jej rozpatrzeniem, zwróci się do reklamującego o uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
  7. Reklamujący otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres poczty elektronicznej.
  8. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania Transakcji należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta prowadzącego Sklep internetowy, z którego pochodzi Towar.
 12. ZMIANY REGULAMINU
  1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu, Operator poinformuje o tym na stronach Serwisu.
  3. Po ukazaniu się na stronie Serwisu informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
  4. O zmianie Regulaminu Kontrahenci dodatkowo zostaną poinformowani poprzez wiadomość na adres e-mail podany przy zgłoszeniu.
  5. Za akceptację zmian przez Kontrahenta uważa się chociażby korzystanie z Usług dla Kontrahentów, a przede wszystkim opublikowanie Oferty, w tym jej aktualizacja.
  6. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Operatorem, zgodnie z pkt VII.5. Regulaminu.
  7. Nowy Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w informacji o jego zmianie, nie wcześniej niż 15 dnia od dnia jej publikacji w Serwisie.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
  3. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  4. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie w Serwisie.
Załączniki
Polityka Prywatności upblue.store https://upblue.store/privacy-policy Cennik https://upblue.store/pricing
Strony upblue.store korzystają z plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić ustawienia dotyczące przechowywania, dostępu do plików cookie, a także ich usuwania w Twojej przeglądarce. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Dowiedz się więcej.
x
Akceptuję