Polityka Prywatności upblue.store
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Prywatność odwiedzających nasze strony internetowe („Użytkowników”) w domenie upblue.store („Serwis”) stanowi dla nas priorytet, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby dane były bezpieczne. Mamy na myśli przede wszystkim dane osobowe tj. informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
  2. Polityka Prywatności upblue.store określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych gromadzonych przez Administratora dla potrzeb Serwisu.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest UP BLUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006) przy ul. Bocznej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000597251, posiadająca NIP: 7831736517 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany w zdaniu poprzedzającym adres siedziby, a także przy użyciu poczty elektronicznej na adres store@upblue.pl.
 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”) w celu:
  1. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem osób (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. realizacji umowy o świadczenie usług zawieranej na warunkach określonych Regulaminem upblue.store (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. realizacji uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie marketingu towarów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach korzystania z Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. DANE PODLEGAJĄCE GROMADZENIU
  1. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym i adekwatnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
  2. Podanie danych na stronach Serwisu jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być niemożność skorzystania z usługi, zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług na warunkach określonych Regulaminem upblue.store.
  3. Jeżeli Użytkownik wprowadza w Serwisie dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, to Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia takich danych osób trzecich w Serwisie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej oraz, że spełnił w imieniu Administratora wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
  4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Użytkownika wywołujących wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływających.
 5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   1. dostępu do danych osobowych;
   2. sprostowania danych osobowych;
   3. usunięcia danych osobowych;
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. przenoszenia danych do innego Administratora;
   6. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę Użytkownika, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  2. W celu realizacji wskazanych powyżej praw można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@upblue.pl.
 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym odbiorcom, z którymi Administrator pozostaje we współpracy, takim jak: podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym. Przekazanie, jak i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z naszymi instrukcjami, zasadami ochrony prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa.
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa, w tym właściwym organom państwowym. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości
  3. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej lub na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wymagany do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 8. PLIKI COOKIE
  1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Zbieranie danych przy pomocy plików cookie pozwala dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Użytkowników to jest osób przeglądających strony internetowe w Serwisie, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  4. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie ze względu na czas przez jaki cookie – „sesyjne” oraz „stałe”:
   1. cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
   2. cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika następujące rodzaje plików cookie.
  5. Administrator stosuje, co do zasady, następujące pliki cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:
   1. „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   3. „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   4. „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. Administrator stosuje pliki cookie zewnętrznych dostawców:
   1. Google Analytics – pliki wykorzystywane przez spółkę Google umożliwiające analizowanie korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach, w tym wyłączeniu, zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl;
   2. Google Ads Remarketing – pliki wykorzystywane przez spółkę Google umożliwiające zwracanie się do Użytkowników z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach, w tym wyłączeniu, zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.plpolicies/privacy/;
   3. Google Tag Manager - narzędzie spółki Google stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej. W ramach tej usługi nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe.
  7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Strony upblue.store korzystają z plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić ustawienia dotyczące przechowywania, dostępu do plików cookie, a także ich usuwania w Twojej przeglądarce. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Dowiedz się więcej.
x
Akceptuję